H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 27 / 25.02.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 27

din data: 25.02.2013
privind constituirea comisiilor de evaluare pentru evaluarea managementului realizat în anul 2012, de managerii instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Arad, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor


Având în vedere,
-referatul nr. 1895/19.02.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind constituirea comisiilor de evaluare pentru evaluarea managementului realizat în anul 2012, de managerii instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Arad, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
-prevederile art. 91, alin.1, lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 36, art. 37 şi art. 38 din O.U.G. nr. 189/.2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 269/2009;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă componenţa comisiilor pentru evaluarea managementului realizat în anul 2012, de către managerii instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Arad, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după cum urmează:
1. Comisia pentru evaluarea managerului Complexului Muzeal Arad:
Preşedinte :-Adrian Țolea- vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad;
Membri: -Dan Ciubotaru - director la Muzeul Banatului din Timişoara;
-Marius Grec - decan al Facultăţii de ªtiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş" din Arad;
-Corneliu Pădureanu - prof. univ. la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad;
-Dorina Rodica Chambree - vicepreşedinte al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.
2. Comisia pentru evaluarea managerului Bibliotecii Judeţene "A.D. Xenopol" Arad:
Preşedinte : -Adrian Țolea- vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad;
Membri: - Madroane Rodica - Biblioteca Universitară a Universităţii Aurel Vlaicu Arad;
-Lăzărescu Cezara - Biblioteca Universitară a Universităţii Vasile Goldiş Arad;
-Costea Bogdan - director la Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad;
-Boloni Gyorgy - membru al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.
3. Comisia pentru evaluarea managerului Centrului Cultural Judeţean Arad:
Preşedinte: Adrian Țolea- vicepreşedinte Consiliului Judeţean Arad;
Membri: - Schwartz Gheorghe - preşedintele Institutului Cultural Român- Filiala Banat-Crişana;
-Dan Vasile - preşedintele Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Arad;
-ªerban Dumitru - preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Arad;
-Chambree Dorina Rodica -vicepreşedinte al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.
4. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, în urma evaluării managerilor din instituţiile publice de cultură:
Preşedinte: - Lupu Silvana- şef serviciu la Serviciul Juridic Contencios Administrativ;
Membri: - Negrea Daniel - preşedinte al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret;
- Lucaci Cornel - membru al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.
Art.2. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae loţcu să aprobe Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, în condiţiile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, în funcţie de specificul instituţiei publice de cultură căreia i se adresează.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul instituţiilor publice de cultură subordonate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.rtf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)