H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 33 / 25.02.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 33

din data: 25.02.2013
privind desemnarea unui membru al Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă-ADIVEST


Având în vedere,
- referatul nr.1.986/21.02.2013 la proiectul de hotărâre al Direcţiei Programe de Dezvoltare, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională;
-prevederile art. 19, coroborat cu art. 25 alin. (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST;
-Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 62/20.02.2013 privind încetarea raportului de serviciu a dnei. Lucica Chişbora;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se desemnează doamna Gabriela Chiricheu ca membru în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST.
Art. 2.Se împuterniceşte d-nul Gligor Ioan, reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de urgenţă - ADIVEST pentru a vota membrul desemnat în Consiliul Director.
Art. 3.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 343/30.10.2009 se abrogă.
Art. 4.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad
- Direcţia Programe de Dezvoltare
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă-ADIVEST.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)