H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 32 / 25.02.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 32

din data: 25.02.2013
privind aprobarea trecerii Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin din subordinea Consiliului local al comunei Săvârşin în subordinea Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul Administratorului Public al Consiliului Judeţean Arad nr. 1941/20.02.2013;
-Hotărârea Consiliului local al comunei Săvârşin nr. 28/15.08.2003, privind înfiinţarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin;
-Hotărârea Consiliului local al comunei Săvârşin nr. 16/25.02.2013, privind trecerea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin din subordinea Consiliului local al comunei Săvârşin în subordinea Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 5 şi următoarele din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-prevederile H.G. 412/2003 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
-Instrucţiunile Ministerului Sănătăţii nr. 1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. 412/2003;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi d, ale alin. (2) lit. c şi ale alin. (5) lit. a pct. 2 şi 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă preluarea în subordinea Consiliului Judeţean Arad a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin, instituţie publică înfiinţată de Consiliului local al comunei Săvârşin.
Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă cuantumul contribuţiilor personale ale beneficiarilor serviciilor prestate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin, prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.(1) Se aprobă preluarea imobilului Intravilan cu spital şi clădiri anexe, evidenţiat în C.F. nr. 301.362 Săvârşin nr. top 221, din domeniul public al comunei Săvârşin în domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad.
(2)Se aprobă preluarea imobilului menţionat la alin. (1) din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin.
Art.6.(1) Se aprobă modelul Protocolului de predare-preluare între Consiliul local al comunei Săvârşin şi Consiliul Judeţean Arad, în vederea transferului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin, din subordinea Consiliului local al comunei Săvârşin în subordinea Consiliului Judeţean Arad, prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2)Trecerea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin din subordinea Consiliului local al comunei Săvârşin în subordinea Consiliului Judeţean Arad se realizează la data semnării de către părţi a Protocolului de predare-preluare în forma aprobată conform alin. (1).
Art. 7. Se aprobă modelul Contractului de administrare care urmează a se încheia între Consiliul Judeţean Arad şi Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin, pentru imobilul evidenţiat în C.F. nr. 301.362 Săvârşin nr. top 221, prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art. 8. La data semnării de către părţi a Protocolului de predare-preluare a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin, se abrogă Hotărârea nr. 68/12.03.2009 privind trecerea în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului Judeţean Arad a Unităţii Medico-Socială Săvârşin.
Art.9. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae Ioţcu, pentru a semna în numele şi pentru Consiliul Judeţean Arad, documentele de predare-preluare a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin.
Art.10.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică-Investiţii şi Serviciul Gestiune Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.
Art.11.Hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul local al comunei Săvârşin
-Unitatea de Asistenţă Medico -Socială Săvârşin
-Ministerul Sănătăţii
-Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane a Consiliului Judeţean Arad.


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_6.doc Descarcă
anexa_1_la__protocol.doc Descarcă
anexa_2_la_Protocol.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_4.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
Anexa_nr_4_protocol.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_3_la_Protocol.doc Descarcă
anexa_5_Protocol.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)