H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 37 / 21.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 37

din data: 21.03.2013
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 354/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 19.400.000 euro sau echivalent lei pentru susţinerea financiară a investiţiilor publice de interes judeţean


Având în vedere,
-expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean, înregistrată sub nr. 3437/20.03.2013;
-raportul Direcţiei Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean înregistrat sub nr. 3436/20.03.2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 354/30.10.2009, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 19.400.000 euro, pentru susţinerea financiară a investiţiilor publice de interes judeţean;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 371/27.11.2009, privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 353/2009 şi respectiv a Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 354/2009;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 176/29.06.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 354/30.10.2009;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 249/30.09.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 354/2009;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 3/17.01.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 354/2009, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 19.400.000 euro pentru susţinerea financiară a investiţiilor publice de interes judeţean;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 271/04.12.2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 354/2009, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 19.400.000 euro sau echivalent lei pentru susţinerea financiară a investiţiilor publice de interes judeţean;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 306/2009, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad" şi Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 307/2009, privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 45/2007, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea tronsonului Juliţa- Mădrigeşti componentă a traseului turistic E68 - Moneasa;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 211/2007, privind aprobarea proiectului "Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti componentă a traseului turistic E68 - Moneasa şi a cheltuielilor aferente proiectului Traseul turistic Juliţa - Mădrigeşti";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 272/25.09.2009, privind aprobarea promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 311/20.10.2009, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 272/25.09.2009, referitor la aprobarea promovării proiectului ,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 71/25.03.2011, privind aprobarea Documentaţiilor şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi proiectului "Construire drum de legătură Elek-Grăniceri";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 70/25.03.2011, privind aprobarea Documentaţiilor şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi proiectului "Construire drum de legătură Dombegyhaz - Variaşu Mic";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 135/24.04.2009, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a proiectului "Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ - ªiria" şi a cheltuielilor aferente proiectului;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 157/20.07.2012, privind modificarea si completarea HCJ 354/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 19.400.000 euro, pentru susţinerea financiară a investiţiilor publice de interes judeţean;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b), ale art. 97, art. 104 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările ulterioare;
-prevederile art. 61 şi 62 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea de Guvern nr. 9/2007, privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 prevederile art. 9 pct. 8;
-prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 354/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 19.400.000 euro sau echivalent lei pentru susţinerea financiară a investiţiilor publice de interes judeţean se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 354/30.10.2009 rămân nemodificate.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele, Consiliului Judeţean Arad care va fi împuternicit să semneze toate documentele şi actele necesare.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)