H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 35 / 21.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 35

din data: 21.03.2013
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale


Având în vedere,
- referatul Direcţiei Economice nr. 3099/13.03.2013 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
- art.4 lit. c) din Legea nr. 5/2013 Legea bugetului de stat;
- prevederile art. 91(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate judeţului Arad, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2013 şi respectiv estimate pe anii: 2014, 2015, 2016, după cum urmează:
2013
2014
2015
2016
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene cuprinse în bugetul propriu al C.J. Arad
6,219.0
6,566.0
6,862.0
7,134.0
Sume defalcate din TVA repartizate unor consilii locale ale judeţului, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
4,010.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
TOTAL SUME ALOCATE/ESTIMATE PENTRU JUDEȚUL ARAD
10,229.0
10,566.0
10,862.0
11,134.0

Art.2. Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe consilii locale se va face prin Hotărârea Consiliului judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului judeţului Arad
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad
- Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
- Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului judeţean Arad
- Trezoreria Municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)