H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 34 / 21.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 34

din data: 21.03.2013
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016


Având în vedere,
-referatul nr. 3095/13.03.2013 privind propunerile de repartizare către bugetele locale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5/21.02.2013, art. 4 lit. d;
-prevederile Legii finanţelor publice nr. 273/2006 art. 33 alin.(3) şi (5) actualizată;
-OUG nr. 12/06.03.2012 pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale şi prorogarea unor termene;
-adresa Direcţiei generală a finanţelor publice a judeţului Arad nr. 11699/27.01.2013;
-amendamentul nr. 3440/20.03.2013 al domnului consilier Lucaci Cornel;
-amendamentul nr. 3441/20.03.2013 al domnului consilier Onea Mircea;
-amendamentul nr. 3482/21.03.2013 al domnului preşedinte Nicolae Ioţcu;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru plata arieratelor, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2013 şi sumele estimate pentru anii 2014 - 2016, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Alocarea tranşelor din sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale se va face în limita încasărilor comunicate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad.
Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Consiliile locale ale judeţului Arad nominalizate în anexă
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)