H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 40 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 40

din data: 27.03.2013
privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013


Având în vedere,
-referatul nr. 3577/25.03.2013 al Direcţiei Economice cu privire la adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013;
-prevederile legii nr. 5/21.02.2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile art. 19 ali. 1, lit a, din Legea finanţelor publice locale nr. 273/29.06.2006 *actualizată* privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-potrivit art. 10 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/16.04.2010;
-prevederile Legii nr. 284/28.12.2010 *actualizată* privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 84/12.12.2013 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
-prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 248/21.02.2013 şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti;
-prevederile Legii nr. 230/05.12.2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
-prevederile Legii nr. 1/05.01.2011 (*actualizată*) Legea educaţiei naţionale;
-prevederile Ordonanţei nr. 64/30.08.2011 (*actualizată*), privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 1917/2005 ,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice" *actualizată*;
-adresa nr. 350189/25.02.2013 a Ministerului Finanţelor Publice, cu privire la definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2013;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 19/16.05.2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul propriu al judeţului Arad pe anul 2013, la venituri, conform anexei nr.1 (anexa M.F. 10/01-venituri) la prezenta hotărâre precum şi estimările pentru anii 2014 - 2016 care sunt orientative.
Art.2.Se aprobă cheltuielile bugetului propriu al judeţului Arad pe anul 2013, conform anexei nr. 2 (anexa M.F. 10/01-cheltuieli) la prezenta hotărâre precum şi estimările pentru anii 2014 - 2016 care sunt orientative.
Art.3.Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Judeţului Arad conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 la partea de venituri conform anexei nr. 4 (anexa M.F. 10/02-venituri) şi la partea de cheltuieli conform anexei nr. 5 (anexa M.F. 10/02-cheltuieli) la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2013, conform anexei nr. 6 (anexa M.F. 10/03) la prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă lista de investiţii a judeţului Arad pe anul 2013 precum şi estimările pentru anii 2014 - 2016, având ca sursă de finanţare bugetul local, excedentul anului anterior, bugetul creditului, surse externe ( UE , BS) şi veniturile proprii ale instituţiilor finanţate din venituri proprii şi transferuri, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art.7.Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi comunale finanţate din bugetul propriu al judeţului Arad pe anul 2013, conform anexei 8.
Art.8.Se aprobă numărul şi repartizarea contribuţiilor pentru salarizarea personalului neclerical angajat în unităţile de cult, precum şi repartizarea fondurilor pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult pe 2013, conform anexei 9.
Art.9.Se aprobă numărul maxim de personal (posturi) şi fondul de salarii aferent anului 2013, conform anexei 10.
Art.10.Se aprobă bugetul de cheltuieli al Judeţului Arad pe ordonatori de credite subordonaţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate pe anul 2013 precum şi estimările pentru anii 2014 - 2016 care sunt orientative.
Art.11.Cheltuielile prevazute în bugetul Judeţului Arad pe anul 2013 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
Art.12.Consiliul Judeţean Arad va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai în limita veniturilor încasate.
Art.13.Prezenta hotărare se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Trezoreria municipiului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Arad
-Unităţi subordonate Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_9.doc Descarcă
anexa_10.doc Descarcă
anexa_8.xls Descarcă
anexa_3.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)