H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 44 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 44

din data: 27.03.2013
privind modificarea patrimoniului public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A


Având în vedere,
-Adresa nr. 5020/20.03.2013 a S.C. Compania de Apă Arad S.A. privind modificarea patrimoniului public al judeţului Arad concesionat la operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. ca urmare a bunurilor recepţionate şi puse în funcţiune în anul 2012;
-Referatul nr. 3611/25.03.2013, al Direcţiei Tehnice - Investiţii privind modificarea patrimoniului public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 privind gestiunea serviciului de alimentare cu apa şi canalizare al judeţului Arad;
-Prevederile art. 7, pct.1 alin. 1) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009;
-Prevederile art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 121 alin. (3) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se acceptă donaţiile constând din branşamente de apă şi racorduri la canalizare realizate de persoanele fizice şi/sau juridice pe domeniul public de interes judeţean, puse în funcţiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A. în anul 2012 în valoare de 552.351,71 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se declară bunuri de interes judeţean apometrele puse în funcţiune de către S.C. Compania de Apă Arad S.A., amortizate integral, menţionate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se declară bunuri de interes judeţean bunurile realizate din fondul IID, recepţionate şi puse în funcţiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A. în anul 2012, menţionate în Anexele nr. 3 la nr. 10 la prezenta hotărâre, după cum urmează:
a) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna ianuarie 2012 în valoare totală de 22.433,68 lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre;
b) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Februarie 2012 în valoare totală de 47.042,81 lei, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre;
c) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Martie 2012 în valoare totală de 16.664,29 lei, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre;
d) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Iunie 2012 în valoare totală de 829.571,99 lei, conform Anexei nr.6 la prezenta hotărâre;
e) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna August 2012 în valoare totală de 277.916,22 lei, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre;
f) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Octombrie 2012 în valoare totală de 7.852,80 lei, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre;
g) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Noiembrie 2012 în valoare totală de 2.870.637,17 lei, conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărâre;
h) Bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Decembrie 2012 în valoare totală de 1.227.939.38 lei, ca urmare a modificărilor intervenite la obiectivul „Reabilitare Staţie de Epurare Arad", conform Anexei nr. 10 la prezenta hotărâre;
Art.4.Se majorează patrimoniul public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1, Art. 2 şi Art. 3.
Art.5.Se completează prin act adiţional Anexa c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea C.J.A. nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1, Art. 2 şi Art. 3.
Art.6.Se acordă mandat special dlui. Mircea RUSU - reprezentantul C.J.A. în A.G.A. la A.D.I.A.C.J.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama asociaţilor A.D.I.A.C.J.A.
Art.7.Se acordă mandat special reprezentanţilor C.J.A. în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009.
Art.8. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Judeţul Arad"
-Direcţia Tehnică Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică Serviciul Contabilitate
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Reprezentanţilor C.J.A. în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Dl. Mircea Rusu reprezentantul C.J.A. în A.G.A. la A.D.I.A.C.J.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_5.xls Descarcă
Anexa_4.xls Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Anexa_7.xls Descarcă
Anexa_9.xls Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Anexa_8.xls Descarcă
Anexa_6.xls Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă
Anexa_10.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)