H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 43 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 43

din data: 27.03.2013
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al SC „COMPANIA DE APÃ ARAD" SA


Având în vedere,
- adresa nr.4226/06.03.2013 a SC Compania de Apă Arad SA înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 2763 din 06.03.2013;
- raportul Direcţiei Economice înregistrat cu nr.3594 din 25.03.2013;
- art.5 al Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2008 privind măsuri economio - financiare la nivelul unor operatori economici;
- Cap. V din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
- art. 53 din Legea nr.5/2013, Legea Bugetului de Stat pe anul 2013;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2011 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
-Ordinul nr.222/ 2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanţa nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Contractul de Împrumut nr.894/2001 semnat la 12.12.2001 între SC Compania de Apă Arad SA şi BERD Londra;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de ăntreţinere, inlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.68/ 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale;
- Ordinul 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC „Compania de Apă Arad" SA pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 conform anexelor nr.1 - 9 la prezenta hotărâre.
Art.2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Companiei de Apă Arad SA pe perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 se stabileşte în următoarele sume:
VENITURI TOTALE 72.316 mii lei
CHELTUIELI TOTALE 69.334 mii lei
PROFIT BRUT 2.982 mii lei
Art.3:Se aprobă programul de venituri şi cheltuieli pentru perioada ianuarie - decembrie 2013, după cum urmează:

Venituri totale 72.316 mii lei
din care:
Venituri din exploatare 71.089 mii lei
din care:
Venituri din activitatea de apă - canal 60.511 mii lei
Venituri din prestări servicii 1.734 mii lei
Alte venituri 8.844 mii lei
Venituri financiare 1.227 mii lei
din care:
Venituri din dobânzi 1.010 mii lei
Alte venituri 217 mii lei
Cheltuieli totale 69.334 mii lei
din care:
Cheltuieli de exploatare 67.906 mii lei
din care:
Cheltuieli materiale 6.472 mii lei
Cheltuieli cu energia şi apa 9.216 mii lei
Cheltuieli cu personalul 33.123 mii lei
Cheltuieli cu amortizarea 3.426 mii lei
Redevenţa din concesiunea bunurilor publice 7.708 mii lei
Cheltuieli prestaţii externe 6.511 mii lei
Alte cheltuieli 1.450 mii lei
Cheltuieli financiare 1.428 mii lei
din care:
Cheltuieli cu dobânzi 598 mii lei
Alte cheltuieli 830 mii lei
Profit brut 2.982 mii lei
Art.4: Se aprobă repartizarea profitului rămas după plata impozitului pe profit pe următoarele destinaţii:
-9,5% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează pentru partea de participare a tuturor salariatilor la profit
-0,5% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează pentru partea de participare la profit a directorului general
-50% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează la dividende
-diferenţa rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanţare.
Art.5:. Se aprobă numărul de personal în funcţie de care se stabileşte fondul de salarii total al SC Compania de Apă SA astfel:
- luna ianuarie 793 persoane
- luna februarie 815 persoane
- lunile martie - decembrie 818 persoane
Art.6: Se aprobă Programul de investiţii al Companiei de Apă Arad SA pentru anul 2013 în valoare totală de 265.659 mii lei, din care:
- investiţii 252.725 mii lei
din care:
- investiţii din Fondul IID 29.632 mii lei
din care:
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al Consiliului Judeţean Arad (inclusiv TVA) 22.069 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al localităţilor beneficiare a Programului SAMTID (inclusiv TVA) 1.350 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al celorlalţi proprietari a căror bunuri sunt concesionate SC Compania de Apă Arad SA (inclusiv TVA) 790 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public din sursele proprii ale SC Compania de Apă Arad SA 1.010 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul privat al SC Compania de Apă Arad SA din sursele proprii ale acesteia 4.413 mii lei
- investiţii din Programul POS Mediu 223.093 mii lei
din care:
din credite contractate de companie 13.522 mii lei
- rambursări de credite externe 2.247 mii lei
- dobânzi 598 mii lei
- disponibil la sfârşitul perioadei 10.089 mii lei
Art.7: Se aprobă Programul de investiţii al SC Compania de Apă Arad SA, propus a se realiza pe patrimoniul public al Judeţului Arad pentru anul 2013, în valoare totală de 22.069 mii lei (inclusiv TVA), în structura prezentată în Anexa nr.10. la prezenta hotărâre.
Art.8: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apă Arad SA şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.9: Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- SC Compania de Apă Arad SA
- Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Raport.doc Descarcă
Anexa_5.xls Descarcă
Anexa_4.xls Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Anexa_7.xls Descarcă
Anexa_9.xls Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Anexa_8.xls Descarcă
Anexa_6.xls Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)