H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 27.03.2013
privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Camelia Daciana Stoian, director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad, începând cu data de 30.03.2013


Având în vedere,
-referatul nr. 3.527 din 22.01.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane prin care se propune încetarea raportului de serviciu al doamnei Camelia Daciana Stoian, director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad, începând cu data de 30.03.2013;
-prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin (2) lit e) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 15 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Începând cu data de 30.03.2013 încetează raportul de serviciu al doamnei Camelia Daciana Stoian, director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad, prin acordul părţilor, consemnat în scris.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad.
Art.3 Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad
- Doamnei Camelia Daciana Stoian.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)