H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 45 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 45

din data: 27.03.2013
privind declararea imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5 ca aparţinând domeniului public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3334 din 18.03.2013 la proiectul de hotărâre privind declararea imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5 ca aparţinând domeniului public al Judeţului Arad;
-adresa nr. 10084 din 18.03.2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, prin care îşi exprimă acordul privind trecerea în domeniul public al Judeţului Arad a imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5;
-Extrasul de C.F. nr. 331645 - Arad;
-prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din Judeţul Arad;
-prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi ale pct. II. 2 din lista anexa la lege;
-prevederile art. 2 din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Imobilul intravilan în suprafaţă de 540 mp, cu construcţie, situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5, înscris în C.F. nr. 331645 - Arad, sub nr. top. 2680/662/20/a şi nr. 2680/662/20/b, se declară ca aparţinând domeniului public al Judeţului Arad.
Art.2.Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Arad cu o nouă poziţie, poziţia nr. 795, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3.Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad să întocmească, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, documentaţia necesară completării inventarului patrimoniului public al Judeţului Arad, atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din Judeţul Arad.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul administrarea patrimoniului public şi privat
-Direcţia economică - Serviciul contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot