H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 59 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 59

din data: 27.03.2013
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.


Având în vedere,
-adresa nr. 4.308/07.03.2013 a S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 2844/08.03.2013 prin care solicită mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor, să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012 ale Companiei;
- referatul nr. 3668/26.03.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ, la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 43/27.03.2013, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- prevederile art. 91 alin.1 litera d şi alin. 5, lit. a, pct.13, din Legea nr.215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012 ale S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)