H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 54 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 54

din data: 27.03.2013
privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoana adulta cu handicap instituţionalizată


Având în vedere,
- referatul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad nr. 10673/20.03.2013;
- Prevederile art. 51 - 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă costul mediu lunar pentru anul 2013 în cuantum de 2.236,83 lei/lună/asistat, pentru persoana adultă cu handicap instituţionalizată.
Art.2: Se aprobă costul mediu lunar pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3: Costul mediu/lună/asistat poate fi modificat în cursul anului 2013 în funcţie de evoluţia elementelor de costuri care intră în componenţa cheltuielilor totale.
Art.4:Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.5:Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)