H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 47 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 47

din data: 27.03.2013
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 15 şi transferul fără plată al acestuia din domeniul public al comunelor Bîrsa şi Bocsig în domeniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3604/25.03.2013 al Direcţiei Tehnice Investiţii a Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea nr. 3/22.02.2013 a Consiliului Local al comunei Bîrsa privind clasificarea ca drum judeţean a drumului comunal DC 15 Bîrsa-Răpsig;
-Hotărârea nr. 10/22.02.2013 a Consiliului Local al comunei Bocsig privind clasificarea ca drum judeţean a drumului comunal DC 15 Bocsig-Răpsig;
-Prevederile art. 7, art. 12 alin. (2) şi art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă încadrarea drumului comunal DC 15 în categoria funcţională a drumurilor judeţene, cu indicativul DJ 792G: DJ 792B - Răpsig - DJ 792A km 0+000 - 13+300.
Art.2.Se aprobă transferul fără plată a DJ 792G km 0+000 - 5+000 din domeniul public al comunei Bîrsa şi din administrarea Consiliului Local al comunei Bîrsa în domeniul public al Judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Se aprobă transferul fără plată a DJ 792G km 5+000 - 13+300 din domeniul public al comunei Bocsig şi din administrarea Consiliului Local al comunei Bocsig în domeniul public al Judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Predarea - primirea inventarului bunurilor situate pe DJ 792G km 0+000…5+000, respectiv 5+000…13+300, se va face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate.
Art.5.Se aprobă majorarea patrimoniului public al judeţului Arad - drumuri judeţene - cu valoarea drumului din protocoalele de predare-primire.
Art.6.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri;
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Primăria comunei Bîrsa;
-Primăria comunei Bocsig.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)