H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 66 / 08.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 66

din data: 08.04.2013
privind aprobarea tarifelor aeroportuare la S.C. "Aeroportul Arad" S.A.


Având în vedere,
-referatul nr. 4380/05.04.2013 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad privind aprobarea tarifelor aeroportuare la S.C. "Aeroportul Arad" S.A;
-Decizia nr. 9/07.03.2013 a Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A. cu privire la aprobarea tarifelor aeroportuare;
-prevederile art.9 din O.U.G. nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit de interes local;
-prevederile H.G. nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport;
-prevederile art. 30 şi 31 din O.G. nr. 29/1997 privind Codul Aerian;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tarifele aeroportuare pentru S.C. "Aeroportul Arad" S.A., aplicabile începând cu data de 01.05.2013, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.La data intrării în vigoare a tarifelor aprobate conform art. 1, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 9/02.02.2012 privind aprobarea noilor tarife aeroportuare la S.C. „Aeroportul Arad" S.A.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- S.C. Aeroportul Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)