H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 08.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 08.04.2013
privind majorarea patrimoniului public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna decembrie 2012


Având în vedere,
-referatul nr. 4377/05.04.2013 al Direcţiei Tehnică-Investiţii privind majorarea patrimoniului public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în luna Decembrie 2012;
-Adresa nr. 6154/04.04.2013 a S.C. Compania de Apă Arad S.A privind majorarea patrimoniului public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu bunurile realizate din fondul IID, recepţionate şi puse în funcţiune în luna Decembrie 2012;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 privind gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare al judeţului Arad;
-Prevederile art. 7, pct.1 alin. 1) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009;
-Prevederile art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 121 alin. (3) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
- Prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară bunuri de interes judeţean, bunurile realizate din fondul IID, recepţionate şi puse în funcţiune în luna decembrie 2012 la S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Se majorează patrimoniul public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.3.Se completează prin act adiţional Anexa c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea C.J.A. nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.4.Se acordă mandat special dlui. Mircea RUSU - reprezentantul C.J.A. în A.G.A. la A.D.I.A.C.J.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama asociaţilor A.D.I.A.C.J.A.
Art.5.Se acordă mandat special reprezentanţilor C.J.A. în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009.
Art.6.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Judeţul Arad"
- Direcţia Tehnică Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
- Direcţia Economică Serviciul Contabilitate
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- Reprezentanţilor C.J.A. în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- Dl. Mircea Rusu reprezentantul C.J.A. în A.G.A. la A.D.I.A.C.J.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)