H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 64 / 08.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 64

din data: 08.04.2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. "Aeroportul Arad" S.A.


Având în vedere,
-Adresa nr. 563/04.04.2013 a S.C. "Aeroportul Arad" S.A. înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 4370/05.04.2013;
-Decizia Consiliului de Administraţie al SC "Aeroportul Arad" S.A. nr. 15/04.04.2013 privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013;
-Raportul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad nr. 4412/05.04.2013;
-Ordinului nr. 214/2013 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art.5 al Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/2008 privind unele măsuri economico- financiare la nivelul agentilor economici;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC "Aeroportul Arad" S.A. conform anexelor 1 - 10 la prezenta hotărâre, cu următoarele cifre de control:
1. Venituri totale, din care: 4.350 mii lei
1.1 venituri proprii 2.350 mii lei
1.2 transferuri CJA 2.000 mii lei

2. Cheltuieli totale, din care: 4.350 mii lei
2.1 Cheltuieli cu bunuri si servicii 971 mii lei
2.2 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăm. Asimilate 205 mii lei
2.3 Cheltuieli cu personalul 1.934 mii lei
2.4 Alte cheltuieli de exploatare 1.153 mii lei
2.5 Cheltuieli financiare 87 mii lei

3. Investiţii, din care: 1.153 mii lei
- din surse proprii 1.153 mii lei
Art.2.Se aprobă indicatorii de performanţă pe anul 2013 pentru contractele de administrare si mandat care se încheie de S.C. "Aeroportul Arad" S.A. conform anexei nr.11 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă Programul de achiziţii publice pe anul 2013 al S.C. Aeroportul Arad S.A., conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad
- S.C."Aeroportul Arad" SA
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA_2.xls Descarcă
anexa_11_A.xls Descarcă
ANEXA_7.xls Descarcă
raport.doc Descarcă
ANEXA_6.xls Descarcă
ANEXA_10.doc Descarcă
anexa_12.xls Descarcă
ANEXA_11.xls Descarcă
ANEXA_3.xls Descarcă
expunere_de_motive.doc Descarcă
ANEXA_8.xls Descarcă
ANEXA_9.xls Descarcă
ANEXA_4.xls Descarcă
ANEXA_1.xls Descarcă
ANEXA_5.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)