H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 67 / 08.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 67

din data: 08.04.2013
privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de Consiliul Judeţean Arad Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea aferentă creditului ce urmează a fi contractat pentru susţinerea proiectului „Vindecarea fără graniţe în aria Criş-Mureş - stabilirea fondului comun de vindecare în judeţele Arad şi Bekeş în domeniul sănătăţii P.O.C.T. Ungaria-Romania 2007-2013"


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 4145/03.04.2013, la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului comisionului de risc care va fi perceput de Consiliul Judeţean Arad - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea aferentă creditului ce urmează a fi contractat pentru susţinerea proiectului „Vindecarea fără graniţe în aria Criş-Mureş - stabilirea fondului comun de vindecare în judeţele Arad şi Bekeş în domeniul sănătăţii P.O.C.T. Ungaria-Romania 2007-2013";
-prevederilor art. 91 alin (1) lit. b, şi (3) lit. b, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
-prevederile art. 61 - 64 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului MFP nr. 1603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Cuantumul comisionului de risc care va fi perceput de Consiliul Judeţean Arad Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. în vederea acoperirii riscurilor financiare ce decurg din garantarea aferentă creditului care va fi contractat pentru susţinerea proiectului „Vindecarea fără graniţe în aria Criş-Mureş - stabilirea fondului comun de vindecare în judeţele Arad şi Bekeş în domeniul sănătăţii P.O.C.T. Ungaria-Romania 2007-2013", este de 0,8% din valoarea împrumutului garantat.
Art.2.Plata comisionului de risc se va face în termen de 30 de zile de la obţinerea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor.
Art.3.Comisionul de risc va fi virat în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua plăţii.
Art.4.Preşedintele Consiliului Judeţean prin direcţiile de specialitate va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)