H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 65 / 08.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 65

din data: 08.04.2013
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru S.C. Aeroportul Arad S.A, începând cu data de 01.05.2013


Având în vedere,
-referatul nr. 4322/04.04.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru S.C. "Aeroportul Arad" S.A, începând cu data de 01.05.2013;
-prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 21 - 24 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, actualizată;
-prevederile H.G. nr. 443/2005 privind aprobarea Programului National de Securitate Aeronautică;
-prevederile art. 5 din H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, actualizată;
-prevederile O.G.nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată şi actualizată;
-art. (4) din OUG nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru S.C. "Aeroportul Arad" S.A începând cu data de 01.05.2013, conform Anexelor nr. 1 şi 2.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort al Compartimentului Financiar-Contabilitate şi Resurse Umane din cadrul S.C. Aeroportul Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)