H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 68 / 08.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 68

din data: 08.04.2013
privind transmiterea în administrare directă către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5


Având în vedere,
-Adresa nr. 7047 din 05.04.2013 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, prin care solicită transmiterea în administrare directă a imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5;
-Referatul nr. 4386 din 05.04.2013 la proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrare directă către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5;
-Extrasul de C.F. nr. 331645 - Arad;
-Contractul de administrare directă nr. 4367/25.03.2011 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. c din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, actualizată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea în administrare directă către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana, nr. 5, înscris în C.F. nr. 331645 - Arad, sub nr. top. 2680/662/20/a şi nr. 2680/662/20/b.
Art.2.Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de administrare directă nr. 4367/ 25.03.2011 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul administrarea patrimoniului public şi privat
-Direcţia economică - Serviciul contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)