H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 83 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 83

din data: 26.04.2013
privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului realizat în anul 2012, la instituţiile publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 4826/12.04.2012 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului realizat în anul 2012, la instituţiile publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 91, alin.1, lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 36, art. 37 art. 38 şi ale art. 42 alin. (4) din O.U.G. nr. 189/.2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 269/2009;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 27/25.02.2013 privind constituirea comisiilor de evaluare pentru evaluarea managementului realizat în anul 2012, de managerii instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Arad, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rezultatele evaluării managementului realizat în anul 2012, la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane a Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort al instituţiilor publice de cultură.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)