H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 73 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 73

din data: 26.04.2013
privind majorarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2013, pentru Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat, Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos, Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru şi Grupul de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb


Având în vedere,
-referatul nr. 4741/11.04.2013 al Direcţiei Programe de Dezvoltare privind majorarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2013, pentru Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat, Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos, Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru şi Grupul de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb;
-Hotărârea Adunării Generale nr. 1/30.01.2013 a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat;
-Hotărârea nr. 11/ 06.03.2013 privind aprobarea majorării cuantumului cotizaţiei pentru Consiliul Judeţean Arad şi APL - urile din teritoriul Asociaţiei G.A.L. Lunca Mureşului de Jos;
-Hotărârea Adunării Generale nr. 4/15.04.2013 a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru;
-Hotărârea Consiliului Director nr. 6/12.03.2013 a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb privind majorarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad la 10.000 lei/an;
-prevederile art 91 alin (1), lit e şi alin (6), lit a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă cotizaţia Consiliului Judeţean Arad, pentru anul 2013, la bugetul Grupului de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat, a Grupului de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos, a Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru şi a Grupului de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb în cuantum de 10.000 lei/G.A.L.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat
-Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos
-Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru
-Grupul de Acţiune Locală Valea Superioară a Crişului Alb.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)