H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 86 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 86

din data: 26.04.2013
privind aprobarea acordării indemnizaţiei de periculozitate şi de hrană pentru membrii formaţiei/echipei salvamont-salvaspeo din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 5.075 din 17.04.2013 al Direcţiei Economice şi al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea acordării indemnizaţiei de periculozitate şi de hrană pentru membrii formaţiei/echipei salvamont-salvaspeo din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 20 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, actualizată;
-prevederile art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, actualizată;
-prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 (*actualizată*) privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă acordarea indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiei SALVAMONT din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de salvare în munţi, astfel:
(1) indemnizaie de periculozitate pentru acţiunile de patrulare şi de salvare, în cuantum de 50 lei/zi;
(2) indemnizaţie de periculozitate pentru acţiunile de patrulare şi de salvare, în cuantum de 40 lei/acţiune - pentru acţiunile a căror durată este între 4 ore/zi şi 12 ore/zi.
Art.2.Se aprobă acordarea indemnizaţiei de hrană echivalentă cu baremul sportivilor de performanţă pentru membrii formaţiei SALVAMONT din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad, pe perioada efectuării serviciului de patrulare, de salvare şi de participare la forme de pregătire profesională, astfel:
(1)indemnizaţie de hrană în cuantum de 40 lei/zi;
(2) indemnizaţie de hrană în cuantum de 30 lei/zi - pentru acţiunile a căror durată este între 4 ore/zi şi 12 ore/zi.
Art. 3.Se aprobă acordarea indemnizaţiei de hrană pentru membrii echipelor judeţene SALVASPEO din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad, pe toată durata operaţiunii de salvare subterană, astfel:
(1)indemnizaţie de hrană în cuantum de 40 lei/zi;
(2)indemnizaţie de hrană în cuantum de 30 lei/zi - pentru acţiunile a căror durată este între 4 ore/zi şi 12 ore/zi.
Art.4.(1)Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Venituri al Direcţiei Economice, Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad.
(2) Plata sumelor reprezentând indemnizaţiile de periculozitate şi de hrană se achită în limitele bugetului aprobat pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, pe răspunderea ordonatorului de credite al serviciului.
Art.5.Prezenta hotărăre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad;
-Direcţia Economică - Serviciul Buget Venituri;
-Serviciul Gestiune Resurse Umane.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)