H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 91 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 91

din data: 26.04.2013
privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi al Regiei Autonome - Administraţia Zonei Libere Curtici Arad


Având în vedere,
-Adresa R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 5059/17.04.2013;
-Raportul Direcţiei Economice înregistrat cu nr. 5367/23.04.2013;
-Legea contabilităţii nr. 82/1991;
-Ordinul nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
-Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Profitul net realizat în anul 2012, în valoare de 1.213.284 lei se repartizează pe următoarele destinaţii:
-Vărsăminte din profitul net la bugetul Judeţului Arad reprezentând 90%;
-Fond participare a salariaţilor la profit reprezentând 4,24% (scăzut din profitul net );
-Surse proprii de finanţare a investiţiilor reprezentând 5,76%.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

expunere.doc Descarcă
raport.doc Descarcă
anexa.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)