H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 89 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 89

din data: 26.04.2013
privind aprobarea declasificării unor documente clasificate secret şi strict secret emise de fostul Consiliu Popular al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 5305/22.04.2013 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de declasificare a unor documente clasificate secret de stat;
-Adresa nr. 99/IC/11.04.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 5154/18.04.2013;
-prevederile art. 21 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă declasificarea documentelor clasificate secret şi strict secret emise de fostul Consiliu Popular al Judeţului Arad în perioada 1968-1989, prevăzute în anexa nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se împuterniceşte preşedintele Consiliului judeţean Arad să întocmească şi să înainteze documentaţia pentru emiterea unei hotărâri de Guvern de declasificare a documentelor prevăzute la art. 1.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad;
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
- Funcţionarului de securitate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)