H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 76 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 76

din data: 26.04.2013
privind aprobarea participării Judeţului Arad în calitate de membru la Fundaţia ,,The Open Network for Community Development,, (Reţeaua deschisă pentru dezvoltare comunitară)


Având în vedere,
-referatul nr. 3585 din 25.03.2013 cu privire la aprobarea participării Judeţului Arad în calitate de membru al Fundaţiei,,The Open Network for Community Development,, (Reţeaua deschisă pentru dezvoltare comunitară);
-Actul constitutiv al Fundaţiei ,,The Open Network for Community Development,, (Reţeaua deschisă pentru dezvoltare comunitară);
-Statutul Fundaţiei ,,The Open Network for Community Development,, (Reţeaua deschisă pentru dezvoltare comunitară);
-prevederile art. 91 alin.1 litera e şi aliniat 6 litera a din Legea 215/2001 republicată , Legea administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă participarea Judeţului Arad în calitate de membru la Fundaţia ,,The Open Network for Community Development,, (Reţeaua deschisă pentru dezvoltare comunitară).
Art.2.Se mandatează preşedintele Judeţului Arad IOȚCU NICOLAE,- CNP 1671018023612, cu domiciliul în municipiul Arad, B-dul Decebal nr. 21 bl. Corp A et. 2 ap. 5, cetăţean român, posesor al C.I. seria AR nr. 524965, eliberat de SPCJEP Arad la data de 07.07.2011, să efectueze prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, toate demersurile necesare pentru dobândirea de către Judeţul Arad a calităţii de membru al fundaţiei.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Prefectura Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Cooperare Instituţională şi relaţii Externe
-Fundaţia,,The Open Network for Community Development.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)