H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 88 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 88

din data: 26.04.2013
privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane


Având în vedere,
-prevederile art. 23 alin.1, art. 24 alin.1, art. 25 şi art. 27 alin.1 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
-prevederile art. 54 lit. b) din Ordinul nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
-prevederile Ordinului nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 74 din 28.03.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 109 din 30.05.2012 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
-referatul nr. 9304/22.04.2013 al Direcţiei administraţie publică-Autoritatea judeţeană de transport, privind propunerea de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, încheiat cu S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, respectiv de la data de 01.05.2013 până la data de 31.12.2013.
(2) Prelungirea contractului prevăzut la alin.(1) se va face prin act adiţional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
- Direcţia economică
- Direcţia Tehnică-Investiţii
- Direcţia administraţie publică.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)