H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 93 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 93

din data: 26.04.2013
privind aprobarea cumpărării de către Judeţul Arad a unui teren şi încheierea unei tranzacţii în Dosarul civil nr. 171/238/2010


Având în vedere,
-Referatul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ nr. 4862/17.04.2013;
-Procesul - verbal nr. 523, încheiat la data de 12.04.2013, între S.C. Regina Nopţii S.R.L. şi Comuna Moneasa, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 4862/13.04.2013;
-Procesul - verbal nr. 3842 din data de 02.04.2013, încheiat între Judeţul Arad, Comuna Moneasa şi S.C. Regina Nopţii S.R.L.;
-Sentinţa civilă nr. 971/25.10.2011 a Tribunalului Arad pronunţată în Dosarul civil nr. 171/238/2010;
-Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expertul tehnic Csurovski Andrei în Dosarul civil nr. 171/238/2010 al Tribunalului Arad şi completarea la Raportul de expertiză întocmit de expertul tehnic;
-Hotărârea nr. 191/23.07.2010 a Consiliului Judeţean Arad privind preluarea în patrimoniul public al judeţului Arad a obiectivelor de investiţii realizate prin proiectul „Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii Moneasa", majorarea patrimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. şi completarea corespunzătoare a Contractului de Delegare de Gestiune;
-C.F. nr. 300.032 Moneasa (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 607 Moneasa);
-Prevederile art. 91 alin. 1 litera c) şi art. 123 alin. 1 din din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1)Se aprobă cumpărarea de către Judeţul Arad a cotei - părţi de 2/3 din terenul în suprafaţă de 360 mp, parte a imobilului în suprafaţă de 6780 mp înscris în C.F. nr. 300.032 Moneasa (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 607 Moneasa), cu nr. top. 256.317-328/b/10/3/2-6/1; 14/3/c/256.317-328/b/10/13/3/1/1/1/1/1/1/c/1/1/1/1/1/1/1/2-3/1, proprietate a S.C. Regina Nopţii S.R.L., teren delimitat prin punctele 1-2-3-4-22-23-1 în planul de situaţie, scară 1: 1000, anexă B-2 la Raportul de expertiză tehnică judiciară topografică al expertului tehnic judiciar Csurovski Andrei întocmit în Dosarul civil nr. 171/238/2010 al Tribunalului Arad.
(2)Cumpărarea cotei-părţi de 2/3 din terenul menţionat la alin. (1) este condiţionată de dezmembrarea de către vânzător a terenului şi crearea parcelei în suprafaţă de 360 mp, de obţinerea de către S.C. Regina Nopţii S.R.L. a acordului Băncii Italo-Romena SPA Italia Treviso-Sucursala Bucureşti-Agenţia Oradea de vânzare a terenului în suprafaţă de 360 mp şi de radierea din C.F. nr. 300.032 Moneasa a menţiunii de sub B4 privind procesul intentat de S.C. Imotrust S.A. având ca obiect stabilirea liniei de hotar.
(3)Se aprobă preţul de cumpărare al terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) la valoarea de 55,56 Euro/mp.
Art.2.Se aprobă încheierea unei tranzacţii în Dosarul civil nr. 171/238/2010 aflat pe rolul Curţii de Apel Timişoara, între Judeţul Arad, Comuna Moneasa şi S.C. Regina Nopţii S.R.L., având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin cumpărare asupra terenului în suprafaţă de 360 mp, menţionat la art. 1 alin. (1), de către Judeţul Arad în cotă-parte de 2/3 şi de către Comuna Moneasa în cotă-parte de 1/3, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi alin. (3), respectiv renunţarea de către S.C. Regina Nopţii S.R.L. la orice pretenţii de despăgubire legate de folosinţa terenului, de contravaloarea investiţiilor efectuate la construcţia edificată pe terenul obiect al vânzării, respectiv la cheltuielile de judecată cuvenite în Dosarul civil nr. 171/238/2010.
Art.3.Terenul care urmează a fi dobândit conform art. 1 se declară de interes public judeţean, urmând a fi înscris în patrimoniul public al Judeţului Arad.
Art.4.Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Arad să îndeplinească, prin personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, toate demersurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri şi să semneze în numele şi pe seama Judeţului Arad orice înscris necesar stingerii litigiului din Dosarul civil nr. 171/238/2010 al Curţii de Apel Timişoara prin încheierea unei tranzacţii între părţi sau necesar transferului dreptului de proprietate asupra terenului menţionat la art. 1.
Art.5.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii
-Direcţia Economică
-S.C. Regina Nopţii S.R.L.
-Comuna Moneasa
-Curtea de Apel Timişoara.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)