H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 71 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 71

din data: 26.04.2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad pe anul 2013


Având în vedere,
-Adresa R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 5315/22.04.2013;
-Raportul Direcţiei Economice înregistrat cu nr. 5363/23.04.2013;
-Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pentru anul 2013;
-Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 214/2013, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
-Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 modificată, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
-Avizul nr. 1 din 23.04.2013 al Comisiei de Dialog Social;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, conform anexelor nr. 1-9 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă programul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, după cum urmează:
-Venituri totale 2.960 mii lei
-Cheltuieli totale 2.821 mii lei
-Cheltuieli de protocol 25 mii lei
-Cheltuieli de reclamă şi publicitate 15 mii lei
-Sponsorizare 7 mii lei
Art. 3. Se aprobă programul de realizare a criteriilor de performanţă pe anul 2012 şi programul criteriilor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, conform anexelor nr. 10-11 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă repartizarea profitului rămas după plata impozitului astfel:
-Minim - 50% vărsământ la bugetul Judeţului Arad
-Maxim -10% pentru participarea salariaţilor la profit
-profitul nerepartizat pe destinaţiile de mai sus constituie surse proprii finanţare.
Art.5.Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
-Directia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexe.xls Descarcă
raport_2013.doc Descarcă
expunere_de_motive.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)