H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 95 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 95

din data: 26.04.2013
privind aprobarea cuantumului redevenţei pentru perioada 01.05.2013-31.12.2013 pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. "Compania de Transport Public " S.A Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Economice nr. 5461/24.04.2013 la proiectul de hotărâre privind nivelul redevenţei pe perioada 01.05.2013 - 31.12.2013, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. "Compania de Transport Public" SA Arad;
-prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 109/30.05.2012;
-prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă redevenţa pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. „Compania de Transport Public" S.A. Arad, pentru perioada 01.05.2013 - 31.12.2013, în cuantum de 190.660 lei. Redevenţa nu conţine TVA.
Art.2. Redevenţa datorată pentru anul 2013 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Compania de Transport Public SA Arad", se va plăti trimestrial, până la finele lunii următoare trimestrului încheiat, în contul de venituri al judeţului Arad nr. R097TREZ02121300205XXXXX - venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.3.Pentru neachitarea redevenţei la termenele stabilite se vor calcula, dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei in vigoare şi prevederilor contractuale.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. „Compania de Transport Public Arad" S.A.
-Direcţia Economică
-Direcţia Tehnică Investiţii.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.rtf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)