H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 92 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 92

din data: 26.04.2013
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2013, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor


Având în vedere,
-Adresa nr. 157/16.04.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5132/18.04.2013;
-Referatul nr. 5375/23.04.2013 al Direcţiei Programe Dezvoltare;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. D şi alin. (5) lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 6^1 din Legea nr. 101/2006 - legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad, pe anul 2013 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor, în cuantum de 140.000,00 lei.
Art.2. Se împuterniceşte dl. Drăgan Cristian - administrator public, reprezentant al Consiliului Judeţean Arad, cetăţean român, născut la data de 27.08.1971, în Arad, judeţul Arad, domiciliat în sat Covăsânţ, nr. 282, posesor al CI seria AR, nr. 192115,eliberat de poliţia oraşului Pâncota, la data de 16.12.2003, cu mandat special, să aprobe, pentru anul 2013 în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Arad cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 140.000,00 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
-Compartimentul U.I.P. - Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexe.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)