H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 97 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 97

din data: 26.04.2013
privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2013, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă Canalizare judeţul Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice Investiţii nr. 5465 din 24.04.2013 la proiectul de hotărâre privind cuantumul contribuţiei la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă Canalizare Judeţul Arad pe anul 2013;
-Prevederile Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă Canalizare Judeţul Arad;
-Prevederile Legii nr. 51/2006, modificată prin O.U.G. nr. 13/2008;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata contribuţiei Consiliului Judeţean Arad, în valoare de 212.475 lei, aferentă anului 2013 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă Canalizare a Judeţului Arad.
Art.2. Serviciul contabilitate al Consiliului Judeţean Arad va asigura virarea sumei aprobate conform art.1, în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă Canalizare Judeţul Arad, în tranşe trimestriale egale, în cuantum de 53.118,75 lei/trimestru.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare a Judeţului Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
- Direcţia Tehnică Investiţii.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)