H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 99 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 99

din data: 26.04.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare DJ 682 km 100+080-117+080 Arad - Felnac - limită judeţ Timiş km 100+080-117+080


Având în vedere,
-referatul nr. 5457/24.04.2013 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri privind necesitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DJ 682, km 100+080-117+080, Arad-Felnac-limită judeţ Timiş;
-amendamentul nr. 5675/26.04.2013 al preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 91, alin. (3) lit. j, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 682, Arad-Felnac-limită Judeţ Timiş, km 100+080-117+080", conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Licitaţia pentru lucrările de investiţie aprobate conform Art. 1, se va organiza pe tronsoane de drum în funcţie de alocările bugetare.
Art.3.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 114/18.04.2011, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "Reabilitare DJ 682, Arad-Felnac-limită Judeţ Timiş, km 100+080-117+080" se abrogă.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

amendament.doc Descarcă
referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)