H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 98 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 98

din data: 26.04.2013
privind aprobarea trecerii amplasamentului obiectivului de investiţii Reabilitare DJ 682 km 100+080 - 117+080 Arad - Felnac - Limită Judeţ Timiş, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 5457/24.04.2013 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri privind necesitatea preluării în administrare de către Consiliul Judeţean Arad a tronsonului de drum DJ 682, km 100+080 - 117+080, Arad - Felnac - Limită Judeţ Timiş de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
-prevederile art. 4 alin. 3 din O.U.G. nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului Judeţean Arad a amplasamentului obiectivului de investiţii Reabilitare DJ 682 km 100+080 - 117+080, Arad - Felnac - Limită Judeţ Timiş.
Art.2.Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Arad să semneze Protocolul de predare - primire care urmează a se încheia între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Consiliul Judeţean Arad privind transferul dreptului de administrarea aprobat conform art. 1.
Art.3.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 115/18.04.2011 privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a sectorului de drum DJ 682 km 100+080…117+080, Arad - Felnac - Lim. Jud. TM din administrarea Consiliului Judeţean Arad în vederea realizării obiectivului „Reabilitare DJ 682 km 100+080…117+080, Arad - Felnac - Lim. Jud. TM" prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii se abrogă.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Adresa_MDRAP+protocol.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)