H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 80 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 80

din data: 26.04.2013
pentru modificarea Hotarârii nr. 24/27.01.2011 privind declararea, respectiv trecerea în domeniul public al Judeţului Arad a unor tronsoane de drumuri judeţene aflate în traversarea unor localităţi de pe teritoriul judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 5430/24.04.2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 24/27.01.2011 privind declararea, respectiv trecerea în domeniul public al Judeţului Arad a unor tronsoane de drumuri judeţene aflate în traversarea unor localităţi de pe teritoriul judeţului Arad întocmit de către Serviciul administrare drumuri şi poduri;
-Prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 7, 11, 22 din O.G. nr. 43 din 28 august 1997 actualizată, privind regimul drumurilor;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică Art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 24/27.01.2011 privind declararea, respectiv trecerea în domeniul public al Judeţului Arad a unor tronsoane de drumuri judeţene aflate în traversarea unor localităţi de pe teritoriul judeţului Arad, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. „Tronsonul de drum judeţean DJ 709 J care traversează oraşul Nădlac de la km 0 + 000 la km 3 + 300, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se află în domeniului public al Judeţului Arad şi se transmite din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Consiliului local al oraşului Nădlac".
Art.II. Se modifică Art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 24/27.01.2011 privind declararea, respectiv trecerea în domeniul public al Judeţului Arad a unor tronsoane de drumuri judeţene aflate în traversarea unor localităţi de pe teritoriul judeţului Arad, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Tronsoanele de drum DJ 709J care traversează oraşul Pecica de la km 30+600 la km 32+100 şi de la km 34+030 la km 43+750, precum şi tronsonul de drum DJ 709E de la km 0+000 la km 3+600, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, se află în domeniului public al Judeţului Arad şi se transmit din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Consiliului local al oraşului Pecica".
Art.III. Se modifică Art.8 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 24/27.01.2011 privind declararea, respectiv trecerea în domeniul public al Judeţului Arad a unor tronsoane de drumuri judeţene aflate în traversarea unor localităţi de pe teritoriul judeţului Arad, urmând a avea următorul cuprins:
„Art.8.(1)Trecerea tronsoanelor de drumuri din domeniul public al unităţilor adminsitrativ-teritoriale prevăzute la art. 3-7 în domeniul public al judeţului Arad se face pe bază de protocol de predare-primire care urmează a se încheia între părţile interesate.
(2)Trecerea tronsoanelor de drumuri prevăzute la art.1 şi 2 din administrarea Consiliului judeţean Arad în administrarea Consiliilor locale se face pe bază de protocol de predare-primire care urmează a se încheia între părţile interesate".
Art.IV. Prezenta hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii
-Direcţia Economică
-Primăria oraşului Nădlac
-Primăria oraşului Pecica.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)