H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 106 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 106

din data: 28.05.2013
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad, a unei ambulanţe aflată în domeniul privat al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Adresa nr. 102/2013 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, Filiala Judeţeană Arad;
-Referatul nr. 6887/23.05.2013 al Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind transmiterea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad, a unei ambulanţe;
-Prevederile art. 124 din Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad a autovehiculului special, ambulanţă, marca VW, tip 253/Transporter, număr de înmatriculare AR 11 PRC, număr de inventar 422101, care face parte din domeniul privat al Judeţului Arad.
Art.2.Se împuterniceşte domnul Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, să semneze contractul de comodat care urmează a se încheia între Consiliul Judeţean Arad şi Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea domeniului public şi privat;
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate;
-Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

contract.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)