H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 128 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 128

din data: 28.05.2013
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.


Având în vedere,
-adresa nr. 8559/13.05.2013 a S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6256/14.05.2013 prin care solicită mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Companie, să voteze modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apa şi canalizare a operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin actul adiţional nr. 2, ce va cuprinde extinderea ariei delegării Serviciului în localităţile ªeitin şi Frumuşeni, judeţul Arad şi mandatarea d-lui ing. Bănăţean Gheorghe, Director general al Companiei să semneze din partea operatorului modificarea contractului prin Actul adiţional nr. 2;
-referatul nr. 6952/23.05.2013 al Compartimentului Monitorizarea şi Supravegherea Activităţii Întreprinderilor, la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi mandatarea dlui. ing. Bănăţean Gheorghe să semneze din partea operatorului modificarea contractului prin Actul adiţional nr. 2;
-prevederile art. 91 alin. 1 lit. d şi alin. 5, lit. a, pct.13, din Legea nr.215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze:
-modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apa şi canalizare către operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin actul adiţional nr. 2, ce va cuprinde extinderea ariei delegării Serviciului în localităţile ªeitin şi Frumuşeni, Judeţul Arad.
-Mandatarea dlui ing. Bănăţean Gheorghe Director general al S.C. "Compania de Apă" S.A. Arad să semneze din partea operatorului regional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin Actul adiţional nr. 2.
Art. 2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)