H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 122 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 122

din data: 28.05.2013
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2012


Având în vedere,
-prevederile Legii nr. 273/2006 *actualizată* privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 91, alin. (3), lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;
-referatul Direcţiei Economice nr. 6938 din 23.05.2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2012;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului local al Judeţului Arad pe anul 2012, potrivit anexei M.F. nr. 12, prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului local al Judeţului Arad pe anul 2012, potrivit anexei M.F. nr.13, prevazută în anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Aprobarea sintezei privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2012, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012, potrivit anexei M.F.nr. 9, prevazută în anexa 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012, potrivit anexei M.F. nr.11, prevăzută în anexa 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.Aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne pe anul 2012, prevazută în anexa 6 la prezenta hotărâre.
Art.7. Aprobarea situaţiilor financiare trimestriale şi a anexelor acestora, întocmite la 31 decembrie 2012 prevazută în anexa 7 la prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului- Judeţul Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_13.pdf Descarcă
Anexa_12.pdf Descarcă
Etape_de_aprobare.xls Descarcă
Anexa_11.pdf Descarcă
situatia_indicatorilor.pdf Descarcă
Excedent.xls Descarcă
Anexa_9.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă
Anexa_16.pdf Descarcă
Situatie_CTP.xls Descarcă
Situatie_Aeroport.xls Descarcă
anexa_3.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)