H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 110 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 110

din data: 28.05.2013
privind avizarea tarifelor minime de pornire a licitaţiei de închiriere depozit metalic şi platformă pavată, proprietate a R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 1923/22.05.2013 al Administraţiei Zonei Libere Curtici-Arad privind aprobarea tarifelor minime de pornire a licitaţiei de închiriere pentru depozitul metalic si platforma pavată, proprietate a R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
-Referatul nr. 7015/24.05.2013 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea nr. 493/23.04.2013 a Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;
-Prevederile art. 20 lit. k din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 14/31.01.2007;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se avizează tariful minim de pornire pentru licitaţia de închiriere a unui depozit metalic si a unei platforme pavate aflate în proprietatea R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, după cum urmează:
-pentru închiriere depozit metalic:
-2,5 euro/mp/lună pentru perioade de până la 6 luni;
-2,2 euro/mp/lună pentru perioade cuprinse între 6 luni şi 1 an;
-1,9 euro/mp/lună pentru perioade mai mari de 12 luni.
-pentru închiriere platformă pavată:
-1 euro/mp/lună pentru perioade de până la 6 luni;
-0,80 euro/mp/lună pentru perioade cuprinse între 6 luni şi 1 an;
-0,50 euro/mp/lună pentru perioade mai mari de 12 luni.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
hotarare_CA_tarife_depozit.PDF Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)