H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 108 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 108

din data: 28.05.2013
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie "Construcţie Secţie TBC a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, sistematizare şi platforme de incintă, împrejmuire şi acces"


Având în vedere,
-Hotărârea nr. 10 din data de 02.02.2012 a Consiliului Judeţean Arad, privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţie "SECȚIE CLINICÃ PNEUMOLOGIE (TBC)" din cadrul Spitalului Clinic Municipal Arad, pe terenul situat în municipiul Arad, str. Stephan Ludwig Roth, nr. 2;
-Referatul nr. 6.918 din 23.05.2013 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-Prevederile art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea pricipalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie "Construcţie Secţie TBC a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, sistematizare şi platforme de incintă, împrejmuire şi acces" aprobaţi prin Hotărârea nr. 10 din data de 02.02.2012 a Consiliului Judeţean Arad, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, întocmită de către S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. Bucureşti, proiect PGB 0553/2013, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Direcţia Tehnică-Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)