H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 107 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 107

din data: 28.05.2013
privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit în vederea stabilirii preţului de vânzare a terenului situat în localitatea Mocrea, înscris în C.F. nr. 302048 - Ineu, aflat în domeniul privat al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 6888/23.05.2013 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat;
-Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Cojocariu Doru Lucian;
-Extrasul de C.F. nr. 302048 - Ineu;
-Prevederile art. 91 alin (1) lit. c şi art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Cojocariu Doru Lucian, privind preţul de vânzare al terenului situat în localitatea Mocrea, înscris în C.F. nr. 302048 - Ineu, nr. cad. 1462, nr. top. 388-389/2/2, aflat în domeniul privat al Judeţului Arad.
Art.2.Se aprobă vânzarea terenului menţionat la art.1, cu exercitarea de către proprietarul construcţiilor, S.C. Stocker Schreinerei S.R.L., a dreptului de preemţiune.
Art.3.(1)Preţul de vânzare al terenului în cazul exercitării de către proprietarul construcţiilor, S.C. Stocker Schreinerei S.R.L., a dreptului de preemţiune este echivalentul în lei, la data plăţii, a sumei de 21.556 Euro.
(2)În cazul neexercitării dreptului de preemţiune de către proprietarul construcţiilor, S.C. Stocker Schreinerei S.R.L., preţul menţionat la alin. (1) reprezintă preţul de pornire la licitaţia publică.
Art.4.Se împuterniceşte domnul Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, să semneze contractul de vânzare - cumpărare care urmează a se încheia cu privire la terenul prevăzut la art. 1.
Art.5.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea domeniului public şi privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)