H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 113 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 113

din data: 28.05.2013
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 241/26.10.2012 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 861.600 euro sau echivalent lei care va fi contractată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) si alin (3) lit. b), ale art. 104 alin. (4) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
-având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-ţinând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii;
-având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 241/26.10.2012, privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 861.600 euro sau echivalent lei care va fi contractată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 6913/23.05.2013;
b) raportul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Arad,


În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se aprobă modificarea titlului Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 241/26.10.2012 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 861.600 euro sau echivalent lei care va fi contractată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad după cum urmează:
"Hotărârea nr. 241 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 3.760.000 de lei care va fi contractată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad".
Art.II. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 241/26.10.2012 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 861.600 euro sau echivalent lei care va fi contractată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, după cum urmează:
"Art.1. Se aprobă garantarea unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 3.760.000 de lei, cu maturitate de 20 de luni, finanţare care urmează a fi contractată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad."
Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 241/26.10.2012, rămân nemodificate.
Art.IV.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, care va fi împuternicit să semneze toate documentele şi actele necesare.
Art.V. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi Prefectului Judeţului Arad şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Arad, precum şi pe pagina de internet www.cjarad.ro.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

expunere_motive.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)