H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 112 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 112

din data: 28.05.2013
privind aprobarea proiectului „Vindecare fără graniţe în regiunea Criş- Mureş, Stabilirea fondului comun de vindecare Arad şi Bekes în domeniul sănătăţii" derulat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
- referatul nr. 7.025/24.05.2013 al Serviciului Managementul Spitalelor pentru aprobarea proiectului „Vindecare fără graniţe în regiunea Criş- Mureş, Stabilirea fondului comun de vindecare Arad şi Bekes în domeniul sănătăţii" derulat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-prevederile Manualului Aplicantului şi a Anexei "Ghid privind documentele de depus pentru contractare pentru Programul de Cooperare transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013";
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă proiectul „Vindecare fără graniţe în regiunea Criş- Mureş, Stabilirea fondului comun de vindecare Arad şi Bekes în domeniul sănătăţii" derulat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Managementul Spitalelor
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_proiect.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)