H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 119 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 119

din data: 28.05.2013
privind actualizarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Arad - ediţia 2012


Având în vedere,
-Adresa nr. 311/15.05.2013 (înregistrată la Consiliul judeţean Arad cu nr. 6621/20.05.2013) prin care solicită actualizarea unor anexe la Monografia economico-militare a jud. Arad - ediţia 2012;
-Referatul nr. 6621/21.05.2013 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de actualizare a unor anexe la Monografia economico - militară a judeţului Arad - ediţia 2012;
-Prevederile art. 4, alin (1) din Instrucţiuni privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin HG nr. 1174/2011;
-Prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
-Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexele nr. 2b, 2d, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8e, 9, 10, 11, 12, 14, 15b, 16, 17a, 18, 20a, şi 20b la Monografia economico - militară a judeţului Arad, ediţia 2012 adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 206/28.09.2012 se actualizează şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 22 la prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Direcţia Administraţie Publică
-Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - Judeţul Arad
-Centrul Militar Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)