H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 130 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 130

din data: 28.05.2013
privind aprobarea proiectului "Implementarea Registrului Agricol Electronic în unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad" şi a cheltuielilor legate de proiect


Având în vedere,
-referatul nr. 28.05.2013 al Direcţiei Programe de Dezvoltare privind aprobarea proiectului "Implementarea Registrului Agricol Electronic în unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad" şi a cheltuielilor legate de proiect;
-Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice ", Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă proiectul "Implementarea Registrului Agricol Electronic în unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad" şi cheltuielile legate de proiect, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Arad, în calitate de lider de proiect, la implementarea proiectului "Implementarea Registrului Agricol Electronic în unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad" în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice ", Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".
Art.3.Se împuterniceşte doamna Chiricheu Gabriela, director executiv a Direcţiei Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad, să semneze Acordul de Parteneriat cu unităţile administrativ - teritoriale cuprinse în cadrul proiectului.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)