H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 123 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 123

din data: 28.05.2013
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul I al anului 2013


Având în vedere,
-prevederile Legii nr. 273/2006 *actualizată* privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 91, alin. (3), lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
-referatul Direcţiei Economice nr. 6939 din 23.05.2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul I al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr. 12, prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul I al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr.13, prevazută în anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Aprobarea sintezei privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul I al anului 2013, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr. 9, prevăzută în anexa 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr.11, prevăzută în anexa 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.Aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne pentru trimestrul I al anului 2013, prevazută în anexa 6 la prezenta hotărâre.
Art.7.Aprobarea situaţiilor financiare trimestriale şi a anexelor acestora, întocmite la 31 martie 2013 prevăzută în anexa 7 la prezenta hotărâre.
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului- Judeţul Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_16.pdf Descarcă
Realizari.xls Descarcă
Situatia_indicatorilor.pdf Descarcă
Excedent.xls Descarcă
Nota.rtf Descarcă
anexa_12.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă
Situatie.xls Descarcă
anexa_9.pdf Descarcă
Situatie_CTP.xls Descarcă
anexa_13.pdf Descarcă
anexa_11.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)