H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 105 / 28.05.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 105

din data: 28.05.2013
pentru modificarea Hotărârii nr. 39 din data de 27.03.2013 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar special de stat din judeţul Arad pentru anul şcolar 2013-2014


Având în vedere,
-referatul nr. 3736/16.04.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 39/27.03.2013 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar special de stat din judeţul Arad pentru anul şcolar 2013 - 2014;
-adresa nr. 1909/27.03.2013 a Fundaţiei Creştină R.C.E. „Speranţa Copiilor", înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 3736/27.03.2013;
-adresa nr. 1033/30.04.2013 a Inspectoratului ªcolar Judeţean Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6383/15.05.2013;
-prevederile art. 61 alin. 2 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
-prevederile art. 17 din Ordinul nr. 6212/13.11.2012 emis de Ministrul Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014;
-prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 1 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 39/27.03.2013 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar special de stat din judeţul Arad pentru anul şcolar 2013 - 2014, după cum urmează:
"Hotărârea nr. 39 din data de 27.03.2013 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar special de stat şi particular din judeţul Arad pentru anul şcolar 2013-2014."
Art.II.Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 39/27.03.2013, după cum urmează:
"Art.1. Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar special de stat şi particular din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2013 - 2014, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre."
Art.III.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
- Inspectoratului ªcolar Judeţean Arad
- Direcţiei Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Serviciului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Fundaţiei Creştină R.C.E. „Speranţa Copiilor".

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)