H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 131 / 21.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 131

din data: 21.06.2013
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013


Având în vedere,
- referatul nr.8529 /20.06.2013 al Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013;
- referatul nr. 8528/20.06.2013 cu privire la aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2013 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, întocmit de Serviciul Managementul Spitalelor;
- Hotărârea CJA nr. 241/26.10.2012 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile in valoare de maxim 861.600 euro sau echivalent lei care va fi contractata de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 3208/18.06.2013;
-prevederile Legii nr. 5/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre;
Art.2: Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de investiţii pe anul 2013, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Unităţi subordonate Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)