H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 134 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 134

din data: 28.06.2013
privind aprobarea taxelor şcolare pentru anul de învăţământ 2013 - 2014 şi a tarifelor pentru activitatea de tabere agrement şi recreere pentru anul 2014, care urmează a fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 728/07.05.2013 al Centrului Cultural Judeţean Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5.922/07.05.2013 prin care se solicită aprobarea taxelor şcolare pentru anul şcolar 2013 - 2014 şi a tarifelor pentru activitatea de tabere agrement şi recreere pentru anul 2014;
-referatul nr. 6.416/15.05.2013 al Serviciului impozite, taxe locale şi relaţii economice în teritoriu;
-prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 - legea finanţelor publice locale;
-prevederile art. 91 alin. (1), lit. d, şi alin. (5), lit. a, pct. 1, 4, 5 şi 6, din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă taxele şcolare care urmează a fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad în anul şcolar 2013 - 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă tarifele care urmează a fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad în anul 2014 pentru activitatea de tabere agrement şi recreere, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Cultural Judeţean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului -Judeţul Arad
-Centrul Cultural Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
referat_cultura.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)