H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 138 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 138

din data: 28.06.2013
privind aprobarea taxelor speciale care urmează a fi percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad în anul 2014


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad nr. 16.439/22.04.2013 înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6.033/09.05.2013;
-referatul nr. 6.416/15.05.2013 al Serviciului impozite, taxe locale şi relaţii economice în teritoriu;
-prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă taxele speciale care urmează a fi percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad în anul 2014, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHI



Documente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă
referat_taxe_2014.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)